منو
X

تصویر
سید مقداد اشرفی
دکتر جراح پلاستیک
(1)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(1) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر سید مقداد اشرفی، متخصص گوش و حلق و بینی، و جراح پلاستیک و زیبایی هستم. دوره ی پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی بابل (۱۳۸۲) و دوره ی تخصص گوش و حلق و بینی، گرایش جراحی پلاستیک را در دانشگاه جندی شاپور اهواز (۱۳۹۳) گذرانده ام. هم اکنون پس از سال ها فعالیت تخصصی در خدمت شما هموطنان گرامی می باشم. در این قسمت تعدادی از نمونه جراحی های خود را قرار داده ام.

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

#دکتر_مقداد_اشرفی
#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
#جراحی_بینی
#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
#جراحی_بینی_استخوانی
#جراحی_بینی_بانوان
#جراحی_بینی_غضروفی
#جراح_بینی
#عملبینی

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

?????? .???#دکتر_مقداد_اشرفی
.???#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.???#جراحی_بینی
.???#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.???#جراحی_بینی_استخوانی
.???#جراحی_بینی_بانوان
.???#جراحی_بینی_غضروفی
.???#جراح_بینی
.???#عملبینی
.???#عمل_بینی
.???#dr_meghdadashrafi
.???#Nose
.???#nose_surgery
.???#Facial_Cosmetic_Surgery
.??? #nose_surgery
.???#أنف
.???#جراحه_الأنف
.???#عظم_الأنف
.???#جراحه_الأنف_لحمی
.???#جراحه_الأنف_ملتویه
.???#جراحه_التجمیل

👃👩👃 .🔸️#دکتر_مقداد_اشرفی
.🔸️#متخصص_گوش_حلق_بینی_و_زیبایی
.🔸️#جراحی_بینی
.🔸️#جراحی_بینی_نیمه_فانتزی
.🔸️#جراحی_بینی_استخوانی
.🔸️#جراحی_بینی_بانوان
.🔸️#جراحی_بینی_غضروفی
.🔸️#جراح_بینی
.🔸️#عملبینی
.🔸️#عمل_بینی
.🔸️#dr_meghdadashrafi
.🔸️#Nose
.🔸️#nose_surgery
.🔸️#Facial_Cosmetic_Surgery
.🔸️ #nose_surgery
.🔸️#أنف
.🔸️#جراحه_الأنف
.🔸️#عظم_الأنف
.🔸️#جراحه_الأنف_لحمی
.🔸️#جراحه_الأنف_ملتویه
.🔸️#جراحه_التجمیل

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

طریقه ی چسب زدن بینی با روش دکتر اشرفی👃👨⚕️

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتراشرفی #جراح_تهران #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_عروسکی #جراحی_پلاستیک #بینی_غضروفی #عمل_زیبایی #تجمیل_النف #زیبایی_صورت #جراحی_بینی #زیبایی_بینی #رینوپلاستی #دکتر #بیهوشی #بینی_فانتزی #نیمه_فانتزی #طبیعی #جراح #ویزیت_رایگان #بینی_گوشتی #بینی_استخوانی #پلیپ #سینوزیت #جراح_خوب

#دکتر_اشرفی
#متخصص_زیبایی_بینی
#عمل_بینی_استخوانی
#زیبایی_بینی
#بینی_غضروفی
#عمل_بینی
#jarahie_bini
#amale_bini
#dr_ashrafi
#bini_ostokhani

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه جندی شاپور اهواز
 • رشته تحصیلی جراحی پلاستیک و زیبایی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر سید مقداد اشرفی، دکتر اشرفی، دکتر سید مقداد اشرفی جراح عمومی، دکتر سید مقداد اشرفی جراح پلاستیک، دکتر سید مقداد اشرفی جراح زیبایی، دکتر سید مقداد اشرفی فوق تخصص جراحی پلاستیک، دکتر سید مقداد اشرفی فوق تخصص زیبایی، دکتر سید مقداد اشرفی فوق تخصص ترمیمی و سوختگی، دکتر سید مقداد اشرفی متخصص گوش و حلق و بینی
تخصص ها
 • دکتر زیبایی
 • متخصص زیبایی
 • جراح زیبایی
 • متخصص ترمیمی و سوختگی
 • دکتر جراح پلاستیک
تصویر
سید مقداد اشرفی
دکتر جراح پلاستیک
(1)

E-Teb.com © Copyright 2016 متخصص زیبایی. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر